Prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. (*1978 v Praze)

Vzdělání:
1992–1996 Gymnázium Zborovská v Praze, obor matematika
1996–2001 Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, obor právo (Mgr. 2001, JUDr. 2002)
1996–2004 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor historie-politologie (Mgr. 2004, PhDr. 2010)
2002–2003 Ludwig-Maximilians-Universität München, Juristische Fakultät, obor Grundzüge des deutschen Rechts
2001–2006 Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, obor teoretické právní vědy (Ph.D. 2006)

Zaměstnání:
od 2004 Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, katedra teorie práva a právních učení, profesor (do 2006 asistent, do 2014 odborný asistent, do 2021 docent)
od 2006 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav politologie, externí vyučující
2008–2021 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií, externí vyučující
2019–2023 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, tajemník Stálé komise pro Ústavu ČR
od 2023 Ústavní soud ČR, soudce

Zahraniční studijní a výzkumné pobyty:
2002–2003 Ludwig-Maximilians-Universität München (studijní pobyt, 10 měsíců)
2005 Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main (studijní pobyt, 10 dní)
2006, 2007, 2010 Ludwig-Maximilians-Universität München (krátkodobé výzkumné pobyty)
2010 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (výzkumný pobyt, 5 dní)
2012 Uniwersytet Jagielloński Kraków (výzkumný pobyt, 9 dní)
2018 Bundestag, Berlin (výzkumný pobyt, 4 dny)
2018–2019 Humboldt-Universität Berlin + Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, Berlin (výzkumný pobyt, 5 měsíců)
2019 Nationalrat, Wien (výzkumný pobyt, 3 dny)

Účast na zahraničních konferencích a seminářích:
2003 Rakousko-český právněfilosofický seminář (Salzburg)
2007 Světový kongres Mezinárodního sdružení pro právní a sociální filosofii (Kraków)
2008 Výroční konference Junges Forum Rechtsphilosophie (Tübingen)
2008 Staatsgründung und Verfassungsordnung (Wien)
2009 Německo-český právní festival (Passau)
2011 Světový kongres Mezinárodního sdružení pro právní a sociální filosofii (Frankfurt)
2013 Dikaiosyne – Sommerschule zum vergleichenden Verfassungsrecht (Budapest)
2013 Německo-český právní festival (Passau)
2014 Dikaiosyne – Sommerschule zum vergleichenden Verfassungsrecht (Budapest)
2015 Světový kongres Mezinárodního sdružení pro právní a sociální filosofii (Washington)
2015 Dikaiosyne – Sommerschule zum vergleichenden Verfassungsrecht (Budapest)
2016 Seminar on Legal Interpretation (Joensuu)
2016 Dikaiosyne – Sommerschule zum vergleichenden Verfassungsrecht (Budapest)
2016 Dimensions of religious freedom in contemporary Europe (Walbrzych)
2017 Polska w oczach sąsiadów, sąsiedzi w oczach Polaków (Kraków)
2017 Německo-český právní festival (Passau)
2017 Sozialistische Straftheorie und -praxis in Europa (Potsdam)
2018 The Development of Legal Theory in Eastern and Central Europe in the Interwar Period (Petrohrad)
2018 Rechtsstaatsprinzip vs. Demokratie (Trier)
2018 Zur juristischen Seite der Parlamentskultur (Berlin)
2019 Světový kongres Mezinárodního sdružení pro právní a sociální filosofii (Luzern)
2022 Global Conference on Parliamentary Studies (Budapest)
2022 Světový kongres Mezinárodního sdružení pro právní a sociální filosofii (Bucuresti)
2022 Německo-český právní festival (Passau)
2023 Czeskie i polskie ustrojoznawstwa: przeszłość i teraźniejszość (Częstochowa)
2023 Staatsrechtslehrertagung (Bochum)
2024 Parteien in der Transformation (Berlin)
2024 Dylematy kontroli konstytucyjności prawa w Czechach i w Polsce (Gdańsk)

Akademické a odborné funkce a aktivity:
2008–2017 a 2022–2023 člen akademického senátu Právnické fakulty UK (2014–2017 a 2023 předseda)
2014–2017 člen akademického senátu Univerzity Karlovy, místopředseda legislativní komise
2014–2022 člen vědecké rady Fakulty sociálních věd UK
od 2015 člen redakční rady časopisu Právník
od 2016 člen vědecké rady časopisu Przegląd Sejmowy
od 2016 člen vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
od 2016 člen vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Karlovy
od 2017 člen oborové rady doktorského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia Fakulty sociálních věd UK
2017–2019 hlavní řešitel grantu GAČR č. 17-02033S, Ústavní a procedurální rámec legislativního procesu a parlamentní kultury
od 2017 člen oborové rady doktorského studijního programu Politologie Filozofické fakulty UK (od 2019 i Fakulty sociálních věd)
2019–2023 člen oborové rady doktorského studijního programu Ústavní právo Právnické fakulty UK
2019–2023 člen redakční rady časopisu Střed/Centre
od 2020 člen mezinárodního poradního sboru časopisu International Journal of Parliamentary Studies
od 2023 člen vědecké rady časopisu Gubernaculum et Administratio

Veřejné funkce a aktivity:
2008–2023 člen Výboru pro práva LGBTI+ lidí Rady vlády pro lidská práva
2012–2017 člen Rady České tiskové kanceláře (2014–2015 předseda)
2014–2023 člen Legislativní rady vlády
2017–2023 člen rozkladové komise Českého statistického úřadu
2019–2023 tajemník Stálé komise Poslanecké sněmovny pro Ústavu ČR
2021–2023 člen Etické komise Českého rozhlasu
od 2023 soudce Ústavního soudu


Členství v odborných spolcích a platformách:
od 2001 člen Českého sdružení pro právní a sociální filosofii (2006–2010 tajemník)
od 2019 člen České společnosti pro evropské a srovnávací právo
2020–2023 člen názorové platformy Rozumné právo

Další aktivity:

publikační a editorská činnost (úplný seznam na http://wintr.cz/index.php/publikace)
odborné analýzy a vyjádření pro státní orgány
komentáře v denním tisku (seznam na http://wintr.cz/index.php/publikace)

Publikované knihy:
Wintr, J.: Říše principů. Obecné a odvětvové principy současného českého práva, Nakladatelství Karolinum, Praha 2006
Wintr, J.: Metody a zásady interpretace práva, 2. vydání, Auditorium, Praha 2019
Wintr, J.: Česká parlamentní kultura, Auditorium, Praha 2010
Wintr, J.: Proměny parlamentní kultury, Auditorium, Praha 2021
Wintr, J.: Principy českého ústavního práva, 6. vydání, Aleš Čeněk, Plzeň 2023

Ocenění a stipendia:
1997–2001 Stipendia za vynikající studijní výsledky na PF UK a FF UK
2002 Stipendium DAAD na letní kurs německého jazyka
2006 Bolzanova cena za disertační práci (Obecné a odvětvové principy současného českého práva)
2007 Cena Antonína Randy za celkový přínos k prohloubení české právní vědy, četnou publikační činnost a vynikající vědeckou práci, která přispívá k rozvoji české právní vědy
2015 Vysoce kvalitní monografie na Univerzitě Karlově (Metody a zásady interpretace práva)
2017 Nejlepší příspěvek do monotematického čísla časopisu Právník (Předlitavské kořeny jednacích řádů českého a rakouského parlamentu)
2018 Stipendium DAAD na výzkumný pobyt pro vysokoškolské učitele a vědce
2019 Pamětní čestná medaile předsedkyně Legislativní rady vlády za přínos při tvorbě českého právního řádu
2022 Zlatá malina prezidenta republiky pro nejhoršího právníka (dělené první místo)
2022 Cena Právnické fakulty Univerzity Karlovy pro nejlepšího vyučujícího
2023 Cena Právnické fakulty Univerzity Karlovy pro nejlepšího vyučujícího