Články, příspěvky a kapitoly v odborných časopisech, sbornících a kolektivních monografiích:
1. Wintr, J.: Úvaha nad novelou volebního zákona č. 204/2000 Sb., in: Ekonomika, právo a politika, sborník textů ze seminářů, č. 6/2000, str. 71-76
2. Wintr, J.: Jednací řády našich parlamentů v letech 1861-2000, in: Senát, č. 3/2002, příloha A, str. 1-4
3. Wintr, J.: Interpretace práva a řešení obtížných případů, in: Gerloch, A.; Maršálek, P. (eds.): Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a právní praxi. Sborník příspěvků z vědeckého kolokvia kateder teorie práva právnických fakult České republiky (Milovy 19.-20. 6. 2002), Praha 2003, str. 105-110
4. Wintr, J.: Dualismus moci krále a stavů v českém stavovském státě podle pojednání Pavla Stránského O státě českém, in: Jirásková, V.; Suchánek, R. (eds.): Pocta Prof. JUDr. Václavu Pavlíčkovi, CSc. k 70. narozeninám, Linde, Praha 2004, str. 226-240
5. Wintr, J.: Právně politická metoda evropské integrace a návrh evropské ústavy, in: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica 1-2/2004, str. 31-43
6. Gerloch, A.; Tryzna, J.; Wintr, J.: Soudní přezkum čestnosti a poctivosti volební kampaně, in: Právní rozhledy č. 24/2005, str. 889-898
7. Wintr, J.: Čtyři otázky o evropské ústavě, in: Právník č. 12/2005, str. 1364-1377
8. Wintr, J.: Vliv politických idejí a programů na české zákonodárství v letech 1989-1998, in: Gerloch, A.; Maršálek, P. (eds.): Zákon v kontinentálním právu, Praha 2005, str. 293-341
9. Wintr, J.: Co je a co není volební zákon podle čl. 40 Ústavy? Komentář nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 13/05, in: Jurisprudence č. 1/2006, str. 64-67
10. Wintr, J.: K hermeneutice v právní vědě a historiografii, in: Právník č. 9/2006, str. 993-1004
11. Wintr, J.: Téma výjezdního semináře – volební systémy a volební právo, in: Antoš, M.; Wintr, J. (ed.): Volební právo a volební systémy – české cesty v kontextu zahraničních modelů, Sborník z výjezdního semináře Právnické fakulty UK (Pec pod Sněžkou, 6. – 9. 4. 2006), Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 2006, str. 6-9
12. Wintr, J.: Základní práva jako právní principy, in: Tichý, L. (ed.): Základní práva v jednotlivých právních odvětvích / Grundrechte und einzelne Rechtsgebiete, Praha 2006
13. Wintr, J.: Lidská práva jako problém dělby moci mezi zákonodárce a soudy, in: Hirtlová, P., Srb, V. (eds.): Lidská práva a svobody v demokratické společnosti : sborník z mezinárodní vědecké konference, Nezávislé centrum pro studium politiky, Kolín 2006
14. Wintr, J.: Ústavněprávní úvahy nad sněmovními volbami 2006, in: Hirtlová, P., Srb, V. (eds.): České volební principy v proměnách času. Sborník z mezinárodní vědecké konference ARC - VŠPSV. Nezávislé centrum pro studium politiky, Kolín 2006, str. 15-25
15. Wintr, J.: Jak zacházet s ústavním principem rovnosti? Komentář nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 42/04, in: Jurisprudence č. 1/2007, str. 44-49
16. Wintr, J.: Zásada subsidiarity a princip suverenity lidu, in: Georgiev, J. (ed.): Princip subsidiarity v právní teorii a praxi, Cevro Institut, Praha 2007, str. 32-39
17. Wintr, J., Antoš, M.: Parlamentarismus. Téma výjezdního semináře, in: Antoš, M.; Wintr, J. (eds.): Parlamentarismus. Sborník z výjezdního semináře Právnické fakulty UK, Praha 2008, str. 5-10
18. Wintr, J.: Odpovědnost vlády vůči parlamentu očima československé právní vědy 1918-1989, in: Klíma, K.; Jirásek, J. (eds.): Pocta Doc. Dr. Jánu Gronskému k 80. narozeninám, Praha 2008, str. 93-102
19. Wintr, J.: Prezident republiky jako reprezentant státu, garant řádu a moderátor politických sporů, in: Šimíček, V. (ed.): Postavení prezidenta v ústavním systému České republiky, Brno 2008, str. 24-34
20. Wintr, J.: Aktuální ústavní problémy tvorby zákonů, in: Hamuĺák, O. (ed.): Debaty mladých právníků 2007, Olomouc 2007, str. 217-220
21. Wintr, J.: Aktuální úvahy o evropské ústavní smlouvě. Přednáška na předávání Ceny Antonína Randy, Karolinum, 15. března 2007, Všehrd Online - mezinárodní vědecký časopis Spolku českých právníků Všehrd, 2008, www.vsehrd.cz
22. Wintr, J.: Karel III. ze Schwarzenbergu a počátky parlamentarismu v Čechách, in: Gaži, M. (ed.): Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii, České Budějovice 2008, str. 475-482
23. Wintr, J.: Patnáct let české parlamentní kultury, in: Šínová, R. (ed.): Olomoucké právnické dny 2008, Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc 2008, str. 129-136
24. Wintr, J.: Úvahy nad Lisabonskou smlouvou a její ratifikací, in: Všehrd 1/2008, str. 32-40
25. Wintr, J.: Aktuální projevy české parlamentní kultury, in: Hamuĺák, O. (ed.): Olomoucké debaty mladých právníků 2008. Aktuální otázky normotvorby. Právo na spravedlivý proces, Právnická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc 2008, str. 12-18
26. Wintr, J.: Ústav pro studium totalitních režimů před Ústavním soudem: Bude stát dobrým historikem?, in: Jurisprudence č. 4/2008, str. 37-44
27. Wintr, J.: První tři dny nemoci bez nemocenského a ústavní přezkum zákonné úpravy sociálních práv, in: Jurisprudence č. 5/2008, str. 31-39
28. Wintr, J.: Smí prezident republiky nejmenovat způsobilého kandidáta soudcem?, in: Jurisprudence č. 6/2008, str. 39-45
29. Kysela, J.; Wintr, J.: Klasifikace tvorby práva, in: Gerloch, A.; Kysela, J.; Kühn, Z.; Wintr, J.; Tryzna, J.; Maršálek, P.; Beran, K.: Teorie a praxe tvorby práva, ASPI, Praha 2008, str. 14-19
30. Wintr, J.: Obsahové atributy práva, in: Gerloch, A.; Kysela, J.; Kühn, Z.; Wintr, J.; Tryzna, J.; Maršálek, P.; Beran, K.: Teorie a praxe tvorby práva, ASPI, Praha 2008, str. 135-144
31. Wintr, J.: Role právních principů v tvorbě práva, in: Gerloch, A.; Kysela, J.; Kühn, Z.; Wintr, J.; Tryzna, J.; Maršálek, P.; Beran, K.: Teorie a praxe tvorby práva, ASPI, Praha 2008, str. 145-149
32. Wintr, J.: Kodifikace v měnícím se světě?, in: Gerloch, A.; Kysela, J.; Kühn, Z.; Wintr, J.; Tryzna, J.; Maršálek, P.; Beran, K.: Teorie a praxe tvorby práva, ASPI, Praha 2008, str. 159-164
33. Kysela, J.; Wintr, J.: Tvorba zákonů, in: Gerloch, A.; Kysela, J.; Kühn, Z.; Wintr, J.; Tryzna, J.; Maršálek, P.; Beran, K.: Teorie a praxe tvorby práva, ASPI, Praha 2008, str. 185-244
34. Wintr, J.: Evropská unie jako stimulace „legislativní smršti“?, in: Gerloch, A.; Kysela, J.; Kühn, Z.; Wintr, J.; Tryzna, J.; Maršálek, P.; Beran, K.: Teorie a praxe tvorby práva, ASPI, Praha 2008, str. 312-321
35. Wintr, J.: První rozhodnutí Ústavního soudu o ústavnosti mezinárodní smlouvy, in: Jurisprudence č. 1/2009, str. 21-31
36. Wintr, J.: Poslanec Zdeněk Jičínský a česká parlamentní kultura, in: Mikule, V.; Suchánek, R. (ed.): Pocta Zdeňku Jičínskému k 80. narozeninám, ASPI, Praha 2009, str. 193-200
37. Wintr, J.: Patnáct let české parlamentní kultury, in: Šínová, R. (ed.): Olomoucké právnické dny 2008, Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc 2008, str. 129-136
38. Wintr, J.: Princip subsidiarity, princip suverenity lidu a dělba moci mezi stát a kraje, in: Cabada, L.; Piknerová, L. (eds.): Význam principu subsidiarity v česko-německých vztazích. Výroční konference Česko-německého diskusního fóra / Bedeutung des Subsidiaritätsprinzips in den deutsch-tschechischen Beziehungen. Jahreskonferenz des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums, Aleš Čeněk, Plzeň 2009, str. 51-62 (tamtéž německy Wintr, J.: Das Subsidiaritätsprinzip, das Prinzip der Volkssouverenität und die Gewaltenteilung zwischen Staat und Bezirken, str. 172-187).
39. Wintr, J.: Parlamentní procedury ve světle ústavních principů, in: Kokeš, M.; Pospíšil, I. (ed.): In dubio pro libertate. Úvahy nad ústavními hodnotami a právem, Masarykova univerzita, Brno 2009, str. 211-220
40. Wintr, J.: Evropská unie a pluralita legitimit, in: Gerloch, A.; Wintr, J. (ed.): Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR, Aleš Čeněk, Plzeň 2009, str. 167-176
41. Wintr, J.: Ústavní změny v době od pádu komunismu do rozpadu federace, in: Wintr, J.; Kysela, J. (ed.): Pocta doktoru Marku Antošovi k 30. narozeninám, vlastním nákladem, Praha 2009, str. 168-181
42. Wintr, J.: Nález Pl. ÚS 27/09: obecnost, retroaktivita a fullerovské principy vnitřní morálky práva, in: Sehnálek, D.; Valdhans, J.; Dávid, R.; Kyncl, L. (eds.): Dny práva – 2009 – Days of Law: the Conference Proceedings, 1. edition. Brno : Masaryk University, 2009, ISBN 978-80-210-4990-1, str. 676-685. http://www.law.muni.cz/edicni/dny_prava_2009/files/mezin_smlouvy.html
43. Wintr, J.: Desáté září českého ústavního systému, in: Jurisprudence č. 1/2010, str. 4-17
44. Wintr, J.; Raček, P: Zvyšování trestní represe v letech 1993 až 2008, in: Právník č. 6/2010, str. 545-575
45. Wintr, J.: A Description of the Content of Law Using General and Particular Legal Principles, in: Borowski, M. (ed.): On the Nature of Legal Principles, ARSP Beiheft 119, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2010, str. 169-179.
46. Wintr, J.: Nález Ústavního soudu o důchodovém systému: Quo vadis, sociálněprávní judikaturo Ústavního soudu?, in: Jurisprudence, č. 5/2010, str. 30-38.
47. Wintr, J.: Das tschechische Rechtssystem. Zu den aktuellen Fragen des unveränderlichen Kerns der tschechischen Verfassung, in: Hromadka, W.; Wilding, M. Damohorský, M.; Kohout, D. (eds.): 3. Deutsch-Tschechisches Rechtsfestival 28. 09. - 03. 10. 2009 in Prag und Passau, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2010, str. 26-34.
48. Wintr, J.: Das Verfassungsgericht als Schiedsrichter der Politik. Die öffentliche Vernunft, demokratische Legitimität und "politische" Entscheidungen des tschechischen Verfassungsgerichts im Jahre 2008, in: Schramm, E.; Frey, W.; Kähler, L.; Müller-Mall, S.; Wapler, F. (ed.): Konflikte im Recht - Recht der Konflikte, ARSP Beiheft 125, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2010, str. 29-37.
49. Wintr, J.: Tečka za nálezy o organizaci soudnictví a o legislativním procesu?, in: Jurisprudence č. 8/2010, str. 22-31.
50. Wintr, J.: Koncept bránící se demokracie v judikatuře Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu, in: Elektronický sborník. Výstupy ze semináře „Politická práva a bránící se demokracie - dochází v ČR k nepřiměřenému omezování politických práv?“ konaného dne 13. 5. 2010 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, str. 6-13.
51. Wintr, J.: Vstupní úvahy o metodologii interpretace práva, in: Všehrd - Časopis českých právníků. Ročník 2010, Praha 2011, str. 33-41.
52. Wintr, J.: Krize české parlamentní kultury?, in: Mlsna, P. et alii: Ústava ČR - vznik, vývoj a perspektivy, Leges, Praha 2011, str. 239-248.
53. Wintr, J.: Co mají chránit ústavní soudy?, in: Přibáň, J.; Holländer, P. (eds.): Právo a dobro v ústavní demokracii, Brno 2011, str. 191-197.
54. Kysela, J.; Wintr, J.: 1. K čemu je praxi teorie? Nástin základních témat teorie tvorby práva, in: kol. aut.: Legislativní proces (teorie a praxe), Praha 2011, str. 34-58.
55. Kysela, J.; Wintr, J.: 3. Zákonodárný proces v Parlamentu, in: kol. aut.: Legislativní proces (teorie a praxe), Praha 2011, str. 97-114.
56. Wintr, J.: Ústavněprávní úvahy nad návrhy legislativních zásahů proti "nepřizpůsobivým" občanům, in: Fórum sociální práce č. 2011/1, str. 89-93.
57. Wintr, J.; Antoš, M.: Proč se zabývat sociálními právy?, in: Wintr, J.; Antoš, M. (ed.): Sociální práva, Leges, Praha 2011, str. 7-14.
58. Wintr, J.: Výklad sociálních práv v českém právu, in: Gerloch, A.; Šturma, P. a kol.: Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu, Praha 2011, str. 146-153.
59. Wintr, J.: Čl. 26, 28, 29, 30, 31 a 41, in: Wagnerová, E.; Šimíček, V.; Langášek, T.; Pospíšil, I. a kol.: Listina základních práv a svobod. Komentář, Wolters Kluwer, Praha 2012, str. 573-589, 609-658, 831-843.
60. Konůpka, P.; Wintr, J.: Svoboda projevu a postihování tzv. hate speech, in: Jurisprudence č. 5/2012, str. 33-42.
61. Wintr, J.: Parlamentní projednávání návrhů zákona o registrovaném partnerství, in: Seidl, J. a kol.: Od žaláře k oltáři. Emancipace homosexuality v českých zemích od roku 1867 do současnosti, Brno 2012, str. 429-459.
62. Wintr, J.: Vliv Evropské úmluvy na český ústavní pořádek, in: Jurisprudence č. 7-8/2012, str. 3-8. (publikováno též v Bobek, M.; Kmec, J.; Kosař, D.; Kratochvíl, J. a kol.: Dvacet let Evropské úmluvy v České republice a na Slovensku, C. H. Beck, Praha 2013, str. 179-192)
63. Wintr, J.: Metodologie interpretace práva a moderní hermeneutika, in: Gerloch, A.; Tryzna, J.; Wintr, J. (eds.): Metodologie interpretace práva a právní jistota, Aleš Čeněk, Plzeň 2012, str. 100-114.
64. Wintr, J.: Karl III (1824-1904) et le parlementarisme tchèque, in: Chaline, O. (ed.): Les Schwarzenberg. Une famille dans l’histoire de l’Europe XVIe-XXIe siècles, Lavauzelle, Panazol 2012, str. 129-136.
65. Wintr, J.: Die Anfänge des tschechoslowakischen Parlamentarismus 1918–1920, in: Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs 2/2012, str. 396-404.
66. Wintr, J.: Homosexualita jako téma v české právní vědě 1989-2009, in: Himl, P.; Seidl, J.; Schindler, F. (edd.): "Miluji tvory svého pohlaví". Homosexualita v dějinách a společnosti českých zemí, Argo, Praha 2013, str. 453-477.
67. Wintr, J.: Dvacet let české parlamentní kultury, in: Gerloch, A.; Kysela, J. (eds.): 20 let Ústavy České republiky. Ohlédnutí zpět a pohled vpřed, Aleš Čeněk, Plzeň 2013, str. 256-264.
68. Wintr, J.: Proměny práva a jejich dopady na politiku, in: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica 1/2014, str. 111-118.
69. Wintr, J.: Parlamentní působení Viktora Knappa, in: Gerloch, A. (ed.): Viktor Knapp. Vědecké dílo v proměnách času, Aleš Čeněk, Plzeň 2014, str. 641-654.
70. Wintr, J.: Dvacet let fungování Ústavního soudu České republiky, in: Právněhistorické studie 44/2, Nakladatelství Karolinum, Praha 2015, str. 82-96.
71. Wintr, J.: K československé parlamentní kultuře v letech 1935–1938, in: Historie - otázky - problémy č. 1/2014, Filosofická fakulta UK, Praha 2015, str. 166-180.
72. Wintr, J.; Koželuha, P.: Teleological Interpretation in Czech Case Law, in: The Lawyer Quarterly, No. 2/2015, str. 133-149.
73. Wintr, J.: Die Verfassung der Tschechischen Republik, Grundlagen und aktuelle Entwicklungen, in: Kramer, U.; Kalbheim, J.; Damohorský, M.; Kohout, D. (eds.): 4. Deutsch-Tschechisches Rechtsfestival : 23. bis 28. September 2013 in Passau und Prag, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2015, str. 1-8.
74. Wintr, J.: Legislative Process and Principles of the Rule of Law, in: Pítrová, L. (ed.): Rule of Law and Mechanisms of its Protection. Czech Perspective, RWW Science and New Media Passau-Berlin-Prague, Waldkirchen 2015, str. 33-45.
75. Wintr, J.; Askari, D.: Lidská práva a rozhodování v referendu, in: Právník č. 2/2016, str. 121-139.
76. Wintr, J.: Alexyho vážící formule, in: Právník č. 5/2016, str. 446-461, vyšlo též v Agha, P; Pavlakos, G. (ed.): Princip proporcionality Roberta Alexyho v českém právním myšlení, Academia, Praha 2022.
77. Wintr, J.; Antoš, M.; Kysela, J.: Direct election of the president and its constitutional and political consequences, in: Acta Politologica, č. 2/2016, str. 145-163.
78. Wintr, J.: Bezbřehost zákazu diskriminace?, in: Polák, P. (ed.): Rovnost a zákaz diskriminace v činnosti veřejného ochránce práv, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno 2016, str. 55-61.
79. Wintr, J.: Forma a právní síla závazného výsledku referenda, in: Šimíček, V. (ed.): Přímá demokracie, Masarykova univerzita, Brno 2016, str. 107-116.
80. Kozubík, J.; Wintr, J.: Ústavní soudy a práva gayů a leseb - veřejné mínění jako determinant rozhodnutí soudů?, in: Jurisprudence, č. 5/2016, str. 34-47.
81. Wintr, J.: Canones of Savigny as the Basis for Interpretation of the Law in European Continental Legal Culture, in: Bunikowski, D. (ed.): Historical and Philosophical Foundations of European Legal Culture, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2016, str. 117-136.
82. Wintr, J.: Parlamentní kultura v Senátu po změně senátní většiny v roce 2010, in: Kysela, J. (ed.): Dvacet let Senátu Parlamentu České republiky v souvislosti, Leges, Praha 2016, str. 243-260.
83. Wintr, J.: Die Gewissensfreiheit in der tschechischen Gesetzgebung und Rechtsprechung, in: Szymaniec, P. (ed.): Wymiary wolności religijnej we współczesnej Europie. Dimensions of Religious Freedom in Contemporary Europe, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych 2017, str. 416-422.
84. Kysela, J.; Wintr, J.: Ústavní rozměr vládní krize z května 2017, in: Právní rozhledy č. 13-14/2017, str. 457-463.
85. Wintr, J.: Karikatura moderního právního systému v románech Franze Kafky a Jaroslava Haška, in: Kysela, J.; Urban, M. (eds.) a kol.: Literatura a film jako zrcadlo práva a právníků, Leges, Praha 2017, str. 104-113.
86. Wintr, J.: Úvahy nad politickými institucemi republikánského Říma, in: Bělovský, P.; Stloukalová, K. (eds.): Caro amico: 60 kapitol pro Michala Skřejpka aneb Římské právo napříč staletími, Auditorium, Praha 2017, str. 559-572.
87. Wintr, J.: Předlitavské kořeny jednacích řádů českého a rakouského parlamentu, in: Právník č. 12/2017, str. 1085-1096.
88. Askari, D.; Wintr, J.: Parlamentní obstrukce ve světle ústavněprávních diskusí, in: Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo č. IV/2017, str. CVI-CXXV.
89. Wintr, J.: Hans Kelsen und der Parlamentarismus, in: Jabloner, C.; Kuklík, J.; Olechowski, T. (eds.): Hans Kelsen in der tschechischen und internationalen Rechtslehre, MANZ, Wien 2018, str. 117-129.
90. Wintr, J.: Má stát základní práva? Glosa k nálezu Pl. ÚS 20/15, in: Gerloch, A.; Žák Krzyžanková, K. (eds.): Soukromé a veřejné v kontextu institucionálních a normativních proměn práva, Aleš Čeněk, Plzeň 2017, str. 113-119.
91. Wintr, J.: Kafka und Schwejk - Karikatur des modernen Rechtssystems und Gefühl der Ungerechtigkeit, in: Kabashima, H.; Shing-I Liu; Luetge, Ch.; de Prada García, A. (eds.): The Idea of Justice in Literature, Springer, Wiesbaden 2018, str. 101-112.
92. Wintr. J.: Wplyw polskich nauk prawnych na czeska teorie prawa i prawo konstytucyjne po 1989 roku, in: Citkowska-Kimla, A.; Kimla, P.; Flaga, K.; Antipow, E. (red.): Polska w oczach sasiadów, sasiedzi w oczach Polaków, Stosunki polsko-czeskie, AT Wydawnictwo, Kraków 2018, str. 93-102.
93. Wintr, J.; Chmel, J.: Mezinárodní lidskoprávní rozhodnutí v parlamentních debatách, in: Smekal, H.; Vyhnánek, L. a kol.: Beyond Compliance. Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni, Wolters Kluwer, Praha 2018, str. 121-135.
94. Wintr, J.: Position of the Binding Effect of Case Law in the Interpretative Methodology of Continental Law, in: Šámal, P.; Raimondi, G.; Lenaerts, K. (et al.): Binding Effect of Judicial Decisions - National and International Perspectives, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn 2018, str. 97-105 (česky ve Wintr, J.: Místo závaznosti judikatury v systému metodologie interpretace kontinentálního práva, in: Šámal, P.; Raimondi, G.; Lenaerts, K. a kol.: Závaznost soudních rozhodnutí - vnitrostátní a mezinárodní náhledy, Wolters Kluwer, Praha 2018, str. 87-95).
95. Raček, P.; Wintr, J.: Sozialistische Straftheorie und -praxis in der Tschechoslowakei am Beispiel der Straftat der Ausschreitung, in: Steinberg, G. (Hrsg.): Sozialistische Straftheorie und -praxis in Europa, Nomos, Baden-Baden 2018, str. 127-145.
96. Wintr, J.: § 3080 a 3081, in Melzer, F.: Tégl, P.: Občanský zákoník. Velký komentář. IX. svazek § 2894-3081, Leges, Praha 2018, str. 1667-1688.
97. Wintr, J.: Prvorepubliková parlamentní kultura - kontinuita a diskontinuita, in: Gerloch, A.; Žák Krzyžanková, K.: Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí,  Plzeň 2018, str. 25-32.
98. Wintr, J.: Die Religionsfreiheit in Tschechien, in: Osteuropa Recht 3/2018, str. 368-378.
99. Wintr, J.: Das Verfassungsgericht im tschechischen Verfassungssystem, Rechtspolitisches Forum 78, Institut für Rechtspolitik an der Universität Trier, Trier 2019 (vyšlo též jako Wintr, J.: Das Verfassungsgericht im tschechischen Verfassungssystem, in: Proelß, A; Raab, T. (Hrsg.): Funktionsbedingungen unabhängiger Verfassungsgerichtsbarkeit, Peter Lang, Frankfurt am Main 2020, str. 115-126).
100. Wintr, J.: Die Regierungsform Tschechiens und der Slowakei im Vergleich, in: Osteuropa Recht 3/2019, str. 380-397.
101. Wintr, J.; Kysela, J.: Tschechien, in: Benz, A.; Bröchler, S.; Lauth, H.-J. (Hrsg.): Handbuch der europäischen Verfassungsgeschichte im 20. Jahrhundert. Institutionen und Rechtspraxis im gesellschaftlichen Wandel. Bd. 5: seit 1989, Dietz, Bonn 2019, str. 743-770.
102. Wintr, J.: Populistické strany v parlamentech. Případ AfD, in: Kysela, J. a kol.: Populismus v demokratickém právním státě: hrozba nebo výzva?, Leges, Praha 2019, str. 201-211.
103. Wintr, J.: Ústřední parlamenty, in: Kocian, J. (ed.): Tematická příručka k československým dějinám 1948-1989, I. díl, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2019, str. 80-84.
104. Wintr, J.: Česká národní rada, in: Kocian, J. (ed.): Tematická příručka k československým dějinám 1948-1989, I. díl, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2019, str. 85-88.
105. Wintr, J.: Politický tlak na polský justiční systém v letech 2015-2019, in: Šimíček, V. (ed.): Nezávislost soudní moci, Leges, Praha 2020, str. 113-120.
106. Wintr, J.: Aleš Gerloch jako učitel naslouchající a diskutující, in: Žák Krzyžanková, K.; Kühn, Z.; Beran, K.; Maršálek, P.; Wintr, J.; Ondřejek, P.; Tryzna, J. (eds.): Právo jako multidimenzionální fenomén. Pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám. Aleš Čeněk, Plzeň 2020. str. 22-27.
107. Wintr, J.: Schvalování atentátu a podobné výtržnosti, in: Státní zastupitelství, č. 3/2020, str. 3-4.
108. Wintr, J.: K ústavnosti a zákonnosti protiepidemických opatření na jaře 2020, in: Správní právo č. 5-6/2020, str. 282-297.
109. Wintr, J.: Pokus o vystižení hodnotového základu české ústavy, in: kol. aut.: Pocta Janu Filipovi, Brno 2020, str. 144-151.
110. Wintr, J.: Rovnost a zákaz diskriminace v judikatuře Ústavního soudu desátých let - kritický rozbor, in: Šmíd, M. (ed.): Právo na rovné zacházení: Deset let antidiskriminačního zákona, Wolters Kluwer, Praha 2020, str. 163-171.
111. Wintr, J.: Několik poznámek k předpovídání budoucího vývoje práva, in: Gerloch, A.; Žák Krzyžanková, K. (eds.): Právo v měnícím se světě, Aleš Čeněk, Plzeň 2020, str. 56-60.
112. Wintr, J.: Aktuelle Entwicklungen im tschechischen Verfassungsrecht 2013-2018, in: Kramer, U. (ed.): 5. Deutsch-Tschechisches Rechtsfestival : 18. bis 24. September 2017 in Passau und Prag, Passau 2020, str. 32-40.
113. Wintr, J.; Chmel, J.; Askari, D.: The Role of Parliamentary Autonomy in Constitutional Review, in: The Lawyer Quarterly č. 1/2021, str. 83-103.
114. Wintr, J.: Petr Pithart a obrana ústavních hodnot, in: Hlaváček, P.; Kysela, J.; Vít, J. (ed.): Demokracie a občanské ctnosti. K životnímu jubileu Petra Pitharta, Academia, Praha 2021, str. 366-376.
115. Wintr, J.: Předmluva, in: Chmel, J.: Co ovlivňuje Ústavní soud a jeho soudce?, Leges, Praha 2021, str. 11-13.
116. Wintr, J.: Závěr, in: Kysela, J.; Řepa, K. a kol.: Reakce právního systému České republiky na covidovou pandemii, Leges, Praha 2022, str. 249-268; vyšlo též jako Wintr, J.: Úvaha nad vhodným nastavením nouzového stavu v českém právním řádu, in: Šimíček, V. (ed.): Dělba moci, Leges, Praha 2022, str. 123-137.
117. Wintr, J.: Koreferát k textu "Státní zástupce - ochránce veřejného zájmu", in: kol. aut.: Sjezd českých právníků 2022, Karolinum, Praha 2022, str. 291-295.
118. Wintr, J.: Krátce k otázce pravé a nepravé retroaktivity, in: Správní právo č. 1-2/2023, str. 78-81.
119. Wintr, J.: Svoboda podnikání, zákaz diskriminace a Rusové v hotelu, in: Šimíček, V. (ed.): Právo svobodně podnikat, Leges, Praha 2023, str. 111-120.
120. Wintr, J.: Test proporcionality a interpretační metody, in: Tóthová, M.; Šoltys, D. (ed.): Právo a ideál dobra a spravodlivosti. Pocta Pavlovi Holländerovi k 70. narodeninám, UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta, Košice 2023, str. 135-140.
121. Wintr, J.: Parlamentní obstrukce a práva opozice, in: Dobrovičová, G.; Breichová Lapčáková, M. (ed.): Súdna moc v právnom štáte. Pocta Alexanderovi Bröstlovi k 70. narodeninám, UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta, Košice 2023, str. 185-192.
122. Wintr, J.: Čl. 26, 28, 29, 31 a 41, in: Wagnerová, E.; Šimíček, V.; Langášek, T.; Pospíšil, I. a kol.: Listina základních práv a svobod. Komentář, 2. vydání, Wolters Kluwer, Praha 2023, str. 607-623, 641-656, 680-692, 951-962.
123. Wintr, J.: Přínos Martina Abela k teorii a praxi lidských práv, in: Abel Benešová, K. (ed.): Pocta JUDr. Martinu Abelovi, MJur, Ph.D. k 30. narozeninám, vlastním nákladem, Praha 2023.
124. Wintr, J.: Legalita a efektivita: právní prostředky boje s pandemií, in: Gerloch, A.; Žák Krzyžanková, K. (ed.): Účel a funkce práva. Norma, ideál, realita, Aleš Čeněk, Plzeň 2023, str. 185-197.
125. Wintr, J.: Metody výkladu (obecně, pravidla přednosti), in: Sobek, T.; Kotásek, J.; Hapla, M. a kol.: Právní argumentace, C. H. Beck, Praha 2024, str. 221-250.
126. Wintr, J.: Nejvýznamnější rozhodnutí prvního, druhého a třetího Ústavního soudu, in: Šimíček, V. (ed.): 30 let ústavního soudnictví, Leges, Praha 2024, str. 13-32.
127. Wintr, J.: § 65 Tschechien, in: Freudenberg, D.; von Lewinski, K. (ed.): Handbuch Bevölkerungsschutz, C. H. Beck, München 2024, str. 1165-1170. 

Cizojazyčné texty:
1. Wintr, J.: Das Subsidiaritätsprinzip, das Prinzip der Volkssouverenität und die Gewaltenteilung zwischen Staat und Bezirken, in: Cabada, L.; Piknerová, L. (eds.): Význam principu subsidiarity v česko-německých vztazích. Výroční konference Česko-německého diskusního fóra / Bedeutung des Subsidiaritätsprinzips in den deutsch-tschechischen Beziehungen. Jahreskonferenz des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums, Aleš Čeněk, Plzeň 2009, str. 172-187.
2. Wintr, J.: A Description of the Content of Law Using General and Particular Legal Principles, in: Borowski, M. (ed.): On the Nature of Legal Principles, ARSP Beiheft 119, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2010, str. 169-179.
3. Wintr, J.: Das tschechische Rechtssystem. Zu den aktuellen Fragen des unveränderlichen Kerns der tschechischen Verfassung, in: Hromadka, W.; Wilding, M. Damohorský, M.; Kohout, D. (eds.): 3. Deutsch-Tschechisches Rechtsfestival 28. 09. - 03. 10. 2009 in Prag und Passau, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2010, str. 26-34.
4. Wintr, J.: Das Verfassungsgericht als Schiedsrichter der Politik. Die öffentliche Vernunft, demokratische Legitimität und "politische" Entscheidungen des tschechischen Verfassungsgerichts im Jahre 2008, in: Schramm, E.; Frey, W.; Kähler, L.; Müller-Mall, S.; Wapler, F. (ed.): Konflikte im Recht - Recht der Konflikte, ARSP Beiheft 125, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2010, str. 29-37.
5. Wintr, J.: Karl III (1824-1904) et le parlementarisme tchèque, in: Chaline, O. (ed.): Les Schwarzenberg. Une famille dans l’histoire de l’Europe XVIe-XXIe siècles, Lavauzelle, Panazol 2012, str. 129-136.
6. Wintr, J.: Die Anfänge des tschechoslowakischen Parlamentarismus 1918–1920, in: Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs 2/2012, str. 396-404.
7. Wintr, J.; Koželuha, P.: Teleological Interpretation in Czech Case Law, in: The Lawyer Quarterly, No. 2/2015, str. 133-149.
8. Wintr, J.: Die Verfassung der Tschechischen Republik, Grundlagen und aktuelle Entwicklungen, in: Kramer, U.; Kalbheim, J.; Damohorský, M.; Kohout, D. (eds.): 4. Deutsch-Tschechisches Rechtsfestival : 23. bis 28. September 2013 in Passau und Prag, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2015, str. 1-8.
9. Wintr, J.: Legislative Process and Principles of the Rule of Law, in: Pítrová, L. (ed.): Rule of Law and Mechanisms of its Protection. Czech Perspective, RWW Science and New Media Passau-Berlin-Prague, Waldkirchen 2015, str. 33-45.
10. Wintr, J.; Antoš, M.; Kysela, J.: Direct election of the president and its constitutional and political consequences, in: Acta Politologica, č. 2/2016, str. 145-163.
11. Wintr, J.: Canones of Savigny as the Basis for Interpretation of the Law in European Continental Legal Culture, in: Bunikowski, D. (ed.): Historical and Philosophical Foundations of European Legal Culture, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2016, str. 117-136.
12. Wintr, J.: Die Gewissensfreiheit in der tschechischen Gesetzgebung und Rechtsprechung, in: Szymaniec, P. (ed.): Wymiary wolności religijnej we współczesnej Europie. Dimensions of Religious Freedom in Contemporary Europe, Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych 2017, str. 416-422.
13. Wintr, J.: Hans Kelsen und der Parlamentarismus, in: Jabloner, C.; Kuklík, J.; Olechowski, T. (eds.): Hans Kelsen in der tschechischen und internationalen Rechtslehre, MANZ, Wien 2018, str. 117-129.
14. Wintr, J.: Kafka und Schwejk - Karikatur des modernen Rechtssystems und Gefühl der Ungerechtigkeit, in: Kabashima, H.; Shing-I Liu; Luetge, Ch.; de Prada García, A. (eds.): The Idea of Justice in Literature, Springer, Wiesbaden 2018, str. 101-112.
15. Wintr, J.: Wpływ polskich nauk prawnych na czeską teorię prawa i prawo konstytucyjne po 1989 roku, in: Citkowska-Kimla, A.; Kimla, P.; Flaga, K.; Antipow, E. (red.): Polska w oczach sąsiadów, sąsiedzi w oczach Polaków. Stosunki polsko-czeskie, AT Wydawnictwo, Kraków 2018, str. 93-102.
16. Raček, P.; Wintr, J.: Sozialistische Straftheorie und -praxis in der Tschechoslowakei am Beispiel der Straftat der Ausschreitung, in: Steinberg, G. (Hrsg.): Sozialistische Straftheorie und -praxis in Europa, Nomos, Baden-Baden 2018, str. 127-145.
17. Wintr, J.: Position of the Binding Effect of Case Law in the Interpretative Methodology of Continental Law, in: Šámal, P.; Raimondi, G.; Lenaerts, K. (et al.): Binding Effect of Judicial Decisions - National and International Perspectives, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn 2018, str. 97-105.
18. Wintr, J.: Die Religionsfreiheit in Tschechien, in: Osteuropa Recht 3/2018, str. 368-378.
19. Wintr, J.: Das Verfassungsgericht im tschechischen Verfassungssystem, Rechtspolitisches Forum, Institut für Rechtspolitik an der Universität Trier, Trier 2019 (vyšlo též jako Wintr, J.: Das Verfassungsgericht im tschechischen Verfassungssystem, in: Proelß, A; Raab, T. (Hrsg.): Funktionsbedingungen unabhängiger Verfassungsgerichtsbarkeit, Peter Lang, Frankfurt am Main 2020, str. 115-126)..
20. Wintr, J.: Die Regierungsform Tschechiens und der Slowakei im Vergleich, in: Osteuropa Recht 3/2019, str. 380-397.
21. Wintr, J.; Kysela, J.: Tschechien, in: Benz, A.; Bröchler, S.; Lauth, H.-J. (Hrsg.): Handbuch der europäischen Verfassungsgeschichte im 20. Jahrhundert. Institutionen und Rechtspraxis im gesellschaftlichen Wandel. Bd. 5: seit 1989, Dietz, Bonn 2019, str. 743-770.
22. Wintr, J.: Aktuelle Entwicklungen im tschechischen Verfassungsrecht 2013-2018, in: Kramer, U. (ed.): 5. Deutsch-Tschechisches Rechtsfestival : 18. bis 24. September 2017 in Passau und Prag, Passau 2020, str. 32-40.
23. Wintr, J.; Chmel, J.; Askari, D.: The Role of Parliamentary Autonomy in Constitutional Review, in: The Lawyer Quarterly, č. 1/2021, str. 83-103. 
24. Wintr, J.: § 65 Tschechien, in: Freudenberg, D.; von Lewinski, K. (ed.): Handbuch Bevölkerungsschutz, C. H. Beck, München 2024, str. 1165-1170.

Recenze a zprávy:
1. Wintr, J.: Zpráva: Francek, J.: Zločin a trest v českých dějinách, in: Historie a vojenství č. 3/2000, str. 717-718.
2. Wintr, J.: Zpráva z vědeckého života: Profesor Weinberger na pražské právnické fakultě, in: Právník č. 7/2004, str. 113-115
3. Wintr, J.: Zpráva z vědeckého života: Vědecká konference "Místo a úloha zákona v kontinentálním typu právní kultury: tradice, současnost a vývojové tendence", in: Právník č. 11/2004, str. 1155-1159.
4. Wintr, J.: Recenze: Jan Kysela: Dvoukomorové systémy. Teorie, historie a srovnání dvoukomorových parlamentů, in: Právník č. 2/2005, str. 200-202.
5. Wintr, J.: Recenze: Kühn, Z.: Aplikace práva soudcem v éře středoevropského komunismu a transformace. Analýza příčin postkomunistické právní krize, in: Soudní rozhledy č. 5/2006, str. 198-200.
6. Wintr, J.: Zpráva z vědeckého života: Právo, politika a postmoderní situace. Vědecká disputace na pražské právnické fakultě o postmoderních situacích v právu a politice, in: Právník č. 6/2006, str. 739-742.
7. Wintr, J.: Recenze: Kühn, Z.; Bobek, M.; Polčák, R. (eds.): Judikatura a právní argumentace. teoretické a praktické aspekty práce s judikaturou, in: Právní rozhledy č. 24/2006, str. 897-899
8. Wintr, J.: Recenze: Kysela, Jan: Zákonodárství bez parlamentů. Delegace a substituce zákonodárné pravomoci, in: Časopis pro právní vědu a praxi, č. 4/2007, str. 388-390.
9. Wintr, J.: Zpráva z vědeckého života: Dvě diskuse na pražské právnické fakultě o postavení soudní moci v systému dělby moci, in: Právník č. 5/2007, str. 580-584.
10. Wintr, J.: Zpráva z vědeckého života: Konference Tvorba práva v ČR po vstupu do EU, in: Právník č. 7/2007, str. 830-831.
11. Bílková, V.; Dobiáš, P.; Kubištová, M.; Šouša, J.; Wintr, J.: Zpráva z vědeckého života: Mezinárodní konference "Nové jevy v právu na počátku 21. století", in: Právník č. 8/2008, str. 931-943.
12. Wintr, J.: Zpráva z vědeckého života: Ústavněprávní kolokvium o jednorázových ústavních zákonech, in: Právník č. 10/2009, str. 1134-1136.
13. Wintr, J.: Recenze: Jiří Přibáň: Právní symbolismus. O právu, čase a evropské identitě, in: Právník č. 11/2009, str. 1236-1238
14. Wintr, J.: Recenze: Stefan-Ludwig Hoffmann (ed.), Moralpolitik. Geschichte der Menschenrechte im 20. Jahrhundert, Střed č. 1/2011, str. 158-163.
15. Wintr, J.: Recenze: Michal Kubát: Politická opozice v teorii a středoevropské praxi (vybrané otázky), in: Právník č. 2/2011, str. 197-199
16. Wintr, J.: Recenze: Tomáš Sobek: Právní myšlení. Kritika moralismu, in: Právník č. 5/2013, str. 522-523
17. Wintr, J.: Recenze: Michal Kubát: Současná česká politika, in: Právník č. 9/2013, str. 932-935
18. Wintr, J.: Recenze: Jan Kysela: Ústava mezi právem a politikou. Uvedení do ústavní teorie, in: Právník č. 1/2015, str. 80-83
19. Wintr, J.: Recenze: Tři podnětné knihy k otázkám parlamentarismu, in: Právník č. 3/2016, str. 287-292