Základní práva a svobody v českém právu (FF UK, výběrový předmět v LS)
středa 10:00 - 11:35, U Kříže 8 (nad stanicí metra Jinonice), učebna 4014 (počínaje 21. únorem 2018)
(do předmětu jsou zváni i studenti Právnické fakulty a všech ostatních fakult UK; počet studentů PF UK ovšem max. 20)

Sylabus a podrobný program 2017/2018
Nálezy Ústavního soudu s tučně vyznačenými relevantními částmi

Listina základních práv a svobod na jednom listě
Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod včetně protokolů na jednom listě (jen hmotněprávní ustanovení)
Listina základních práv EU na jednom listě

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod včetně protokolů
Listina základních práv Evropské unie