Základní práva a svobody v českém právu (FF UK, výběrový předmět v LS)
pondělí 9:10 - 10:45, hlavní budova FF UK na náměstí Jana Palacha, učebna P217 (počínaje 19. únorem 2024)
(do předmětu jsou zváni i studenti Právnické fakulty a všech ostatních fakult UK; počet studentů PF UK ovšem max. 20)

Sylabus a podrobný program 2023/2024
Nálezy Ústavního soudu a další soudní rozhodnutí, někdy s tučně vyznačenými relevantními částmi

Listina základních práv a svobod na jednom listě
Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod včetně protokolů na jednom listě (jen hmotněprávní ustanovení)
Listina základních práv EU na jednom listě

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod včetně protokolů